Followers

Saturday, March 2, 2013

സംസ്കാരികനായകരുടെ ഗതികേട്


                                                            sI F taml\hÀ½
                                                            
             kply¯v hnfn¨p.
             At¸mtg, \ap¡v H¶p {]XnIcnt¡t­ ? C§n\ncp¶m aXntbm ? 
             kply¯v Ipsd IYIfpw H¶p c­p t\mhepIfpw Nne IhnXIfpw [mcmfw \ncq]W§fpw AhXmcnIIfpw FgpXnbn«p­v. dn«bdmbn. s{]m^kdmbncp¶p. GXp hnjbs¯¡pdn¨mbmepw \à `mjbn ckIcambn {]kwKn¡pw. Bcp ]dªmepw CSn¯o hoWmepw hI hbv¡nÃ. ssa¡v In«nbm Hcp aWn¡qÀ IgnbmsX {]kwKw \nÀ¯pInÃ.  At±lw {]kwKn¡p¶ hnjbs¯¡pdn¨v Imcyamb Hcp hnhchpanà F¶ kXyw B hnjb¯n {KmlyapÅhÀ¡ÃmsX a\knemInÃ. ]Zva{io, Úm\]oTw, cmPyk`m t\mant\j³, tUmIvSÀ, tIW XpS§n t\m_ ss{]kp hsc F´p In«nbmepw Xm³ AXv kzoIcn¡nà F¶v At±lw CSbv¡nSbv¡v ]ckyambn {]Jym]n¡pw. 
             Npcp¡¯n Fsâ kply¯v tIcf¯nse Adnbs¸Sp¶ kmwkv¡mcnI t\XmhmWv. Rm³ tNmZn¨p.
             F´ns\¡dn¨m {]XnIcWw ? apÃs¸cnbmdmtWm ?
             Gbv. Ct¸mÄ AXv XoÀ¶ntà ?
             ]ns¶, Sn ]n  sIme ?
             AXpw Hcp amXncn HXp§nbntà ?
             ]ns¶ ?
             kqcys\Ãn ?
             iIew Xmakn¨p.
             F¶mÂ......Hm sI. Rm³ \Ã hnjbw കൂട്ടു ]nSn¨psImÅmw. 
             H¶pw In«nbnsæn _Päv Bbnt¡ms«.
             icnbm. _Päv Bbmse´m? Ct¸mÄ \Ã ssSanwKmWv. kmwkv¡mcnIt\Xm¡fpsS {]XnIcWw Im¯ncn¡pIbmWv P\w.
            Hm sI. CjvSw t]mse.
            At¸mÄ Rms\gpXn C¶p Xs¶ Sn hn ¡mÀ¡pw ]{X¡mÀ¡pw sImSp¡mw. Fsâ injy·mcp­v aq¶p Nm\epIfnÂ. H¶p c­p Nm\en \½ptSXmb NÀ¨ `mKyaps­¦n H¼Xnt\m Csæn H¼Xcbvt¡m kwLSn¸n¡mw. F´m ?
           icn.
           At¸mÄ hÀ½mPnbpsS t]cpw hbv¡p¶p. Hcp dn«bÀUv PÌokv, c­p dn«bÀUv No^v sk{I«dn. Hcp ]gb Un Pn ]n. C{Xbpw t]mtc ? Hcp PÌokv IqSn thtWm ? ]ns¶ \½psS ]cnØnXn, Ncn{Xw, Ie, kmlnXyw, ]{X{]hÀ¯\w. Ht¶m ct­m hoXw. FÃmw dn«bÀUv ]mÀ«nIfmWv. Hcp Ccp]Xp t]cv. t]mtc ? AXn IqSpXembm apgph³ t]cpIfpw ]{X¯n hcnÃ.
          AXp aXn. ]ns¶ PmXn CtIzj³ ? kq£n¡tW ? D½³Nm­nt]mepw
A©mw a{´n ]dªv \mbcpsS ]penhmev ]nSn¨Xv ad¡cpXv.
          Rmt\m ? \½sf kmwkv¡mcnI\mbI·mcmbn P\w AwKoIcn¡p¶Xv F´p sIm­m ?
          F´p sIm­m ?
          kply¯v Nncn¨p.
          tIcf¯nsâ lyZbkv]µ\w \ap¡dnbmw. Fsâ ss^\Â enÌp
It­mfq. BÀ¡pw {]mXn\n[yw In«msX hcnInÃ. hÀ½mPn, Hcp clkyw. Cu {]XnIcW¯n c­p {]hmknIsfbpw tNÀ¡pw. Atacn¡bpsSbpw KÄ^nsâbpw i_vZw. AXnsem¶v Hcp h\nX. F´p ]dbp¶p ?
          \¶mbn. At¸mÄ F´m {]XnIcW¯n FgpXm³ t]mIp¶Xv ?
          hÀ½mPn t]Snt¡­. Rm\Xv th­t]mse {Um^vSv sNbvtXmfmw. BÀ¡pw Hcp {]iv\hpw hcm¯ a«nÂ. F{X _Päv {]XnIcWw \S¯nbh\m Rm³. \à Imcyw.