Followers

Wednesday, December 5, 2012

സർക്കാർ എന്ന എൽ.ഡി.സി                                  þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
                                                                  sI F taml\hÀ½
                                                                  þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
                                  
                         

               CXv Fsâ hm¡pIfÃ. XIgnt¨«sâ hfsc {]kn²amb GWn¸SnIÄ F¶ t\mhen ]dbp¶XmWv.
               BcmWv \½sf `cn¡p¶sX¶p tNmZn¨m Hä hm¡n D¯cw e`n¡pw. kÀ¡mÀ. ]s£ BcmWv kÀ¡mÀ F¶p tNmZn¡pt¼mgmWv Ipg¸w.
               ho, Zn ]o¸nÄ Hm^v C´y F¶v `cWLS\ ]dbpw. D½³Nm­n F¶v \memw ¢mkv hnZymÀ°n ]dbpw. t¥m_ `oa·msc¶v _p²nPohnIÄ ]dbpw. kn sF F F¶v hn¹hImcnIÄ ]dbpw. a³taml³knwKv F¶v tcJIÄ ]dbpw. tkmWnbmPn F¶v ]{X§Ä ]dbpw. ]s£ kXyw F´mWv ?  
              GWn¸SnIÄ aebmft\mh kmlnXy¯nse A]qÀh J\nIfnsem¶mWv. Xncph\´]pcw sk{It«dnbäv ]Ým¯eam¡n cNn¨ Cu t\mh \½psS kÀ¡mÀ `cWk{¼Zmb¯nsâ a\Êv Xpd¶p Im«p¶ IYbmWv.
              B t\mh \ÂIp¶ D¯camWv.
              kÀ¡mÀ F¶m AXv Hcp henb F Un kn BWv.
              F Un kn F¶m AdnbmatÃm. temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v. GXp `cWIqShpw \ne\n¡p¶Xv ^bepIfneqsSbmWv. `cWIqS¯nsâ GXv {]hÀ¯\hpw ^benÃmsX apt¶m«v t]mInÃ. B ^bensâ P\\w apX acWw hsc AXns\ I¬t{SmÄ sN¿p¶ kyjvSnØnXn kwlmcI\mWv F Un kn. P\m[n]Xykwhn[m\¯nsâ aq¶p  XqWpIfmb ]mÀesaâpw PpUojydnbpw FIvknIyq«ohpw hmkvXh¯n F Un kn Csæn \nÀÖohamWv. F Un kn F¶Xv kÀ¡mcnse Gähpw Xmgs¯ tPmen¡mc³ apX No^v sk{I«dn hsc DÅ ^bÂ\nÀ½mXm¡fmWv. Hcp knw_Â.
              \nba§Ä \ap¡p th­n D­m¡p¶hÀ F Un kn BWv. Ahcp­m¡nb AtX \nbas¯ adn IS¡m\pÅ hnZyIfpw \ap¡pth­n AXn¯s¶ Hfn¸n¨p hbv¡p¶Xpw AhcmWv.
              kÀ¤mßIamb \in¸n¡Â, {Intbänhv Unkv{SIv j³ F¶v Hcp   kahmIyap­v C¡tWmanIvknÂ. AXnsâ D]ÚmXmhmb tPmk^v jpw ]oäÀ Ignª \qäm­nse Gähpw {]KÛcmb cmjv{Sobþkm¼¯nIhnZKv²cn Hcmfmbncp¶p. temIs¯¼mSpapÅ P\m[n]Xys¯kwhn[m\s¯¡pdn¨pÅ At±l¯nsâ {]ikvXamb Hcp A]{KY\ap­v.
              P\m[n]Xyw F¶p h¨m \mw thm«nwKv F¶ {]{InbbneqsS s]mXphmb \· Fs´¶v a\Ênem¡n AXv \S¸m¡m\pÅ `cWm[nImcnIsf sXcsªSp¯v Ahscs¡m­v AXv sN¿n¡p¶p F¶mWv \mw IcpXnbncn¡p¶Xv. CXv sXämWv. thWsa¶p h¨m¯s¶ Cu coXn \S¯m³ ]äm¯{X A{]mtbmKnIhpamWv. \½psS AdnhnÃmbvabpw D]cn¹hXbpw Adnbmhp¶ anSp¡\mb cmjv{Sobt\Xmhn\v \s½s¡m­v AbmÄ¡p th­n thm«p sN¿n¡mhp¶tXbpÅp. hn]Wnbn DXv¸¶§fpambn F¯p¶ I¼\nIfpsS aÕcw t]mse t\Xm¡Ä X½nepÅ aÕc¯n\v Hcp icnbpsS ]cnthjw \ÂIn kwXy]vXn ASbm³ klmbn¡pI am{XamWv sXcsªSp¸pIÄ thm«ÀamÀ¡v FhnsSbpw \ÂIp¶Xv.
               ]s£ CÆn[w \½sf sacp¡n knwlmk\w IcØam¡p¶ Cu anSp¡cpsS \nesb´mWv ? AhnsS Ahsc \nb{´n¡m\mbn Hcp thm«pw th­m¯ FÂ Un kn sI«pIW¡n\v Imen ^bepIfpambn Im¯ncn¡p¶p. 
               At¸mÄ BcmWv icn¡pw `cWm[nImcnIÄ ?
               \½psS C´y³ P\m[n]Xy kwhn[m\¯nsâ FÃm \«pw t_mÄ«pw 
\¶mbn a\Ênem¡n Ahsb kz´w ssienbn D]tbmKs¸Sp¯nb \¼À h¬ {]Xn`bmbncp¶tÃm [ocp`mbn Aw_m\n. At±lw ]dbpw  
               kÀ¡mÀ kwhn[m\s¯ BÀ¡pw amäms\m¡nÃ. Gähpw anSp¡\mb
t\Xmhn\p t]mepw. B kwhn[m\¯nsâ ssa³Uv skäv A{X iàhpw Dd¨XpamWv. ]pXnb Bib§Ä Ahscs¡m­v AwKoIcn¸n¡pI Akm²yamWv.
               FÂ Un kn F´mbmepw amdpInÃ. \ap¡p amäm³ ]äpIbpanÃ.
               AXn\v {ian¨ temIt\Xmhv amthm sk XpwKp t]mepw ]cmPnX\mbn.
               Cu hnjbs¯ AXnat\mlcambn sSenhnj\n AhXcn¸n¨ sbkv an\nÌÀ ]c¼c _n _n kn bpsS ss{]w ssSw lnämbn. ]s£ {_n«\nse F Un kn ¡pt]mepw amäsam¶pw kw`hn¨nÃ.   
               Cu kwhn[m\s¯, ]s£, [ocp`mbnPn XtâXmb coXnbn sacp¡n. Gähpw ]nSn]mSpÅ P\t\Xmhpw hmkvXh¯n Acq]nbmb ]s£ FÃm kÀ¡mÀ NcmNc§fnepw \ndªp \n¶ F Un kn bpsS Zmk\msW¶v [ocp`mbnPn¡v Adnbmambncp¶p. At±lw F Un kn bpsS Zmk\mbn. Xsâ Bhiyhpambn ]pe_Ôw t]mepanÃm¯, ]s£ `mhnbn D­mtb¡mhp¶ FÃm cmjv{SobþHutZymKnI F Un kn IÄ¡pw At±lw Zmk\mbn. `mcXob ]mc¼cy¯n FÃmhscbpw sXmgpXp. hµn¨p. ImWn¡bn«p. \S Xpd¶v {]kmZw e`n¡m³ Imet`Zsat\y {iotImhn¸Snbn Im¯p\n¶p. Hcp Al´bpw Im«nbnÃ.
               At±lw ]dªp.
               F\n¡v t\Xm¡sftbm AhcpsS hnizmk§sftbm amäm³ ]äpInÃ. ]s£ Xocpam\§Ä FSp¡m³ Ahsc klmbn¡m³ Ignbpw.
               Aw_m\nbpw XIgnt¨«\pw Im«nbXv Htc Nn{XamWv.
                         kÀ¡mÀ F¶m F Un kn.