Followers

Sunday, January 29, 2012

രണ്ട് കഥകൾþhn F-¨v \n-jm-Zv

H-¶vv: sh-bn-änw-Kvvv t^mÀ Iym-ävvv

G-hcpw D-d-§p-Itbm B-e-ky-¯n ap-gp-Ip-Itbm sN-¿p-¶ t\-c-¯m-bn-cp-¶p X-«n-¼p-d-t¯-¡p-Å ]q-¨-bp-sS k-hm-cnIÄ.

\n-Kq-V-Xbpw I-Sn-s¨-Sp-¯p sIm-vv X-«n-¼pd-¯v AXvv FÃm Zn-h-k-hpw sIm-p sh-¡p-¶-sX-´mhpw F-¶-dn-bm³ B-Imw-£ Xnc-¡p Iq«n. H-cp-\mÄ D-d¡w \-Sn-¨p In-S-¶vv ]q¨-sb ]-än¨p. X-«n-¼p-d-t¯-¡vvv \pg-ªp I-b-dn.

ssZ-hta, A-hn-sSb-Xm D-W-¡m-\n-«n-cn-¡p-¶ \q-dp I-W-¡n-\v lr-Z-b§Ä!

cm-t[-¨n-bp-tSXv, ]p-cp-jp-th-«-tâXv, d-lo-av-¡-bp-tS-Xv...R-§-fp-sS {Km-a-¯n-se lr-Z-b-§Ä ap-gp-h³ If-hp t]mb-Xv A-¶m-W-dn-ª-Xv.

C-t¸mÄ Rm³ D-d-§m-td-bnÃ.

B amÀ-Ömc-sâ h-chvv Im-¯p-Im-¯n-cn-¡p¶p.

രണ്ട്: a-cp-¶vv F-¶ s]¬-Ip«n

Hu-j-[ sN-Sn-t¯m-«w Øn-c-am-bn \-\-¨n-cp¶-Xv A-h-fmWv. sN-Sn-IÄ-¡vv X-S-sa-Sp¯pw ]q-hp-IÄ \p-Ånbpw C-e-IÄ ]-dn-s¨-Sp-¯pw ssh-Zy\m-b ]n-Xm-hn-s\ A-hÄ k-lm-bn-¨p t]m¶p. H-cp-\mÄ cm-Pm-hn-\v H-cp am-dm tcm-Kw h¶p. ssh-Zy³ X-sâ Hu-j-[ tXm-«-¯n-se sN-Sn-I-sfÃmw \o-cm-¡n a-cp-¶p \Â-In-bn-«pw cm-Pm-hn-sâ \n-e-bn am-ä-anÃ.

H-Sp-hn H-cp ssI t\m-¡m-\m-bn ssh-Zy-]p{Xn F-¯n. A-hÄ X-sâ I-®oÀ-¯p-Ån-I-fn-sem-s¶-Sp-¯vvv cm-Pm-hn-sâ Np-n-eq-sS ]-IÀ¶p. AÂ-`p-Xw! H-cp D-d-¡-¯n \n-s¶-¶ h-®w A-t±lw DuÀ-Ö-kz-e-\m-bn F-gp-t¶äp. a-I-fp-sS I-®o-cm-Wv C-{X \mfpw Xsâ Hu-j-[-t¯m«-s¯ \-\-¨n-cp-¶-Xvvv F¶ Xn-cn-¨-dn-hvvv ssh-Zy-s\ Cu-¨-IÄ t]m-se s]m-Xnªp.

cm-P sIm-«m-c-¯n \n-¶vvv A-bmÄ F-t§m-s«-¶nÃm-sX C-d-§n \-S-¶p.